Kom naar de ALV op 26 oktober!!

secretaris ODC, 25-10-2018

Op vrijdag 26 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ODC plaats. Mede omdat onze voorzitter Ton Jonkers na 15 jaar afscheid neemt hoopt het bestuur op een grote opkomst.

De agenda voor de vergadering:

Plaats: kantine De Boemerang
Aanvang: 20:00 uur

1. Opening en toelichting algemene gang van zaken.
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van jaarvergadering 03 november 2017
4. Notulen ALV 2017 zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris. (secretaris@odcvoetbal.nl of 0638895833)
5. Jaaroverzichten diverse portefeuilles
6. Financieel jaarverslag penningmeester
7. Begroting seizoen 2018 -2019
8. Verslag kascontrolecommissie + Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
9. Vaststellen van de contributie
10.Verkiezing van het bestuur en het benoemen van de rollen
     Aftredend en niet herkiesbaar: Ton Jonkers en Mark van der Steen
     Verkiesbaar en voorgedragen door het bestuur:
     Walter van der Linden (voorzitter)
     Jeroen Hertog (jeugdvoorzitter)
     Niek Smulders (personeel & vrijwilligers)
     Kandidaten die zich buiten het bestuur om verkiesbaar willen stellen dienen meerderjarig te zijn en door minstens 10 leden voorgedragen te worden.
11.Rondvraag
12.Sluiting vergaderingBijlageAanvullende foto's

ALV2018.jpg
{*